Σχολικές Μονάδες

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, που συνιστούν τον πρώτο κύκλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο έχει ως στόχο την υποστήριξη και επέκταση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης που παρέχεται από την οικογένεια. Επιδιώκει την ενίσχυση της ψυχοκινητικής, κοινωνικής, συναισθηματικής, νοητικής και ηθικής ανάπτυξης των νηπίων, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Ενισχύει την αισθητική καλλιέργεια, την πνευματική ανάπτυξη, τη συνολική ανάπτυξη κινητικών και πνευματικών δεξιοτήτων.

Στη χώρα μας έχει επίσης θεσμοθετηθεί η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Διευρυμένου Ωραρίου, που μπορεί να λειτουργεί και κατά την πρωινή ζώνη δηλαδή από τις 7:00, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι από 7 μαθητές, άλλως από τις 08.00 μέχρι τις 16.00, για τα νήπια. Το Διευρυμένο ωράριο επεκτείνει την λειτουργία του σχολείου μέχρι τις 17:30 σε περίπτωση που υπάρχουν τουλάχιστον 7 αιτήσεις μαθητών. Επίσης, λειτουργούν και Ειδικά Νηπιαγωγεία καθώς και άλλες δομές Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (Τμήματα Ένταξης, Διδασκαλία στο σπίτι, Παράλληλη στήριξη) για νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που κρίνονται και προτείνονται από αρμόδιους φορείς (Ιατροδιαγνωστικά Κέντρα, ΚΕΔΔΥ).

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο μπορεί να διαρκεί δύο σχολικά έτη, από την ηλικία των τεσσάρων μέχρι των έξι ετών, και αποτελεί στάδιο προετοιμασίας που συμβάλλει στην ένταξη των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο. Η εγγραφή των νηπίων ηλικίας τεσσάρων ετών δεν είναι υποχρεωτική, που ωστόσο από παιδαγωγική και κοινωνική άποψη προτείνεται ανεπιφύλακτα, ενώ η εγγραφή των νηπίων ηλικίας πέντε ετών από το 2006 είναι υποχρεωτική.

Δημοτικό Σχολείο

Το Δημοτικό Σχολείο ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η φοίτηση σε αυτό είναι υποχρεωτική και διαρκεί έξι χρόνια, από την ηλικία των έξι μέχρι αυτή των δώδεκα ετών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αλλοδαποί, κ.ά) μπορεί να παραταθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες, όχι όμως πέρα από το 15 έτος ηλικίας του μαθητή.

Το Δημοτικό Σχολείο έχει ως βασικό στόχο την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο διαμορφώνεται και διευρύνεται η σχέση μεταξύ της δημιουργικής δραστηριότητας και της μελέτης αντικειμένων, καταστάσεων και φαινομένων και αναπτύσσονται οι μηχανισμοί που ενισχύουν την αφομοίωση της γνώσης. Το Δημοτικό Σχολείο βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες και βαθμιαία να αποκτήσουν την ικανότητα να ανάγονται στην περιοχή της αφηρημένης σκέψης και να χειρίζονται ορθά τον προφορικό και γραπτό λόγο.

Στη χώρα μας εξελικτικά εφαρμόζεται η λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, αρχικά ως Σχολείου Δευρυμένου Ωραρίου λειτουργίας, εμπλουτισμένου με διαδικασίες δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών, ενώ από το 2003 λειτουργεί  (πέρα από τα 28 Ολοήμερα Πιλοτικά Σχολεία) με συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που περιλαμβάνει προετοιμασία των μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και νέα αντικείμενα όπως Αθλητισμό, Νέες Τεχνολογίες (Η/Υ), Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) αλλά και μαθήματα επιλογής όπως Χορός και Θεατρική Αγωγή.

Επίσης η Ειδική Αγωγή παρέχεται σε Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης, ως Παράλληλη Στήριξη ή σε Διδασκαλία στο Σπίτι για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που κρίνονται και προτείνονται από αρμόδιους φορείς (Ιατροδιαγνωστικά κέντα, ΚΕΔΔΥ) με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Ο χρόνος λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου μπορεί να αρχίζει, εφόσον λειτουργεί η πρωινή ζώνη, από τις 7:00 ( άλλως από τις 8:00) και διαρκεί μέχρι τις 16:15. Όπως και στα Νηπιαγωγεία το Διευρυμένο ωράριο επεκτείνει την λειτουργία του σχολείου μέχρι τις 17:30 σε περίπτωση που υπάρχουν τουλάχιστον 7 αιτήσεις μαθητών.

Ακόμη λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τμήματα για παλινοστούντες ή αλλοδαπούς μαθητές που σκοπό έχουν να ενισχύσουν το γλωσσικό τους υπόβαθρο ώστε να ενταχθούν ομαλά στο νέο περιβάλλον.

Η διαδικασία προαγωγής των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου από τάξη σε τάξη γίνεται χωρίς εξετάσεις, εφόσον αυτοί έχουν φοιτήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους και εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου τους ανταποκρίνονται στους όρους αξιολόγησης που αποδεικνύουν το βαθμό κατάκτησης των γνώσεων που αντιστοιχούν στην τάξη στην οποία φοιτούν. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους να ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους δίνεται στους μαθητές τίτλος προόδου.

Με την ολοκλήρωση της ΣΤ’ τάξης περατώνεται η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο και εκδίδεται Τίτλος Σπουδών, ο οποίος διαβιβάζεται υπηρεσιακώς σε Γυμνάσιο της περιοχής κατοικίας των μαθητών, προκειμένου αυτοί να συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο της υποχρεωτικής φοίτησης, που συνολικά διαρκεί 10 έτη.