Υπηρεσιακές Μεταβολές

Δείτε τα παρακάτω έγγραφα.

ΈντυποWordPDF
1. Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ1.doc1.pdf
2. Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμου2.doc2.pdf
3. Δήλωση άρσης οργανικής υπεραριθμίας3.doc3.pdf
4. Δήλωση επιθυμίας για θέση σε λειτουργική υπεραριθμία4.doc4.pdf
5. Δήλωση επιθυμίας για θέση σε οργανική υπεραριθμία5.doc5.pdf
6. Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη διάθεση ΠΥΣΠΕ6.doc6.pdf
7. Δήλωση προτιμήσεων για βελτίωση θέσης – άρση υπεραριθμίας7.doc7.pdf
8. Δήλωση προτιμήσεων για βελτίωση θέσης8.doc8.pdf
9. Δήλωση προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη διάθεση9.doc9.pdf
10. Δήλωση προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση υπεράριθμου στη διάθεση10.doc10.pdf
11. Δήλωση προτιμήσεων για τοποθέτηση – άρση υπεραριθμίας11.doc11.pdf
12. Δήλωση τοποθέτησης προσωρινού αναπληρωτή12.doc12.pdf
13. Αναφορά-Ανάληψης-Υπηρεσίας_εκπαιδευτικών13.doc13.pdf
14. Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού14.doc14.pdf